تبلیغات
حقوق و دانستنیهای آن + (دانلود رایگان آهنگ جدید خوانندگان ، نمونه سوالات ، مقالات ) - مطالب نمونه سوالات امتحانی
 
حقوق و دانستنیهای آن + (دانلود رایگان آهنگ جدید خوانندگان ، نمونه سوالات ، مقالات )
 
 

منابع آزمون کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی سال 90

حقوق جزا
زمینه حقوق جزای عمومی.......................دکتر رضا نوربها
محشای قانون مجازات اسلامی..................دکتر ایرج گلدوزیان
دوره کامل حقوق جزای اختصاصی............دکتر میر محمد صادقی
خودآموز و راهنمای حقوق جزا................بابک فرهی
مجموعه آزمون های حقوق جزا................بابک فرهی
قوانین و مقررات جزایی.......................انتشارات طرح نوینآیین دادرسی کیفری
دوره آیین دادرسی کیفری..................................دکتر محمد آشوری
آیین دادرسی کیفری.........................................دکتر خالقی
خودآموز و راهنمای آیین دادرسی کیفری................بابک فرهی
مجموعه آزمون های آیین دادرسی کیفری................بابک فرهی
قوانین و مقررات آیین دادرسی کیفری....................انتشارات طرح نوینمتون فقه
مباحث حقوقی شرح لمعه..................دکتر اسدالله لطفی
تحریره الروضه............................امینی و آیتی
متون فقه....................................دکتر حسن فدایی
مجموعه آزمون های متون فقه...........دکتر حسن فدایی

متون حقوقی
Oxford Law
متون حقوقی...............................دکتر میترا ضرابی
متون حقوقی................................فرناز زمان خانی

زبان عمومی...............................ارغوان ادیبی
مجموعه آزمون های متون حقوقی......میترا ضرابی،ارغوان ادیبی

نوع مطلب : نمونه سوالات امتحانی، سوالات كارشناسی ارشد، معرفی رایگانهای اینترنت، آموزش حقوقی، دانلود مقالات، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


 

سوالات امتحانی پایان ترم پیام نور نیمسال دوم 1389

به زودی


نوع مطلب : نمونه سوالات امتحانی، 
برچسب ها : دانلود نمونه سوالات پیام نور - نمونه سوالات رشته حقوق،
لینک های مرتبط :
دانلود رایگان نمونه سوالات دروس حقوق پیام نور

1212177.pdf
View Download
متون حقوقی 1  225k
1212178.pdf
View Download
متون حقوقی 2  202k
1220288.pdf
View Download
متون فقه 1  217k
1220290.pdf
View Download
اصول فقه 2   265k
1220291.pdf
View Download
متون فقه 3  328k
1220292.pdf
View Download
متون فقه 4  328k
1220293.pdf
View Download
قواعد فقه 1  379k
1220295.pdf
View Download
قواعد فقه 2  261k
1221038.pdf
View Download
مالیه عمومی  320k
1222078.pdf
View Download
مبانی جامعه شناسی  263k
1223008.pdf
View Download
مبانی علم حقوق  375k
1223020.pdf
View Download
مقدمه علم حقوق  212k
1223021.pdf
View Download
حقوق جزای عمومی 1  272k
1223022.pdf
View Download
حقوق اساسی 1  217k
1223023.pdf
View Download
حقوق مدنی 1  263k
1223024.pdf
View Download
حقوق جزای عمومی 2  212k
1223025.pdf
View Download
حقوق بین الملل عمومی 1  327k
1223028.pdf
View Download
حقوق جزای عمومی 3  263k
1223029.pdf
View Download
تجارت 1  311k
1223030.pdf
View Download
حقوق اساسی 2  325k
1223031.pdf
View Download
حقوق اداری 1  265k
1223032.pdf
View Download
حقوق مدنی 3   269k
1223034.pdf
View Download
حقوق جزای اختصاصی 1  379k
1223036.pdf
View Download
حقوق جزای اختصاصی 2  263k
1223037.pdf
View Download
حقوق بین المل عمومی 2  315k
1223039.pdf
View Download
حقوق مدنی 4  254k
1223040.pdf
View Download
حقوق تجارت 2  377k
1223041.pdf
View Download
مدنی 5  461k
1223042.pdf
View Download
آیین دادرسی مدنی 2  370k
1223043.pdf
View Download
آئین دادرسی كیفری 1  264k
1223044.pdf
View Download
بین الملل خصوصی 1  329k
1223045.pdf
View Download
حقوق كار  264k
1223047.pdf
View Download
حقوق مدنی 6  446k
1223048.pdf
View Download
پزشكی قانونی  268k
1223049.pdf
View Download
آئین دادرسی كیفری 2  263k
1223050.pdf
View Download
حقوق جزای اختصای 3  263k
1223052.pdf
View Download
حقوق بین المل خصوصی 2  337k
1223053.pdf
View Download
دادرسی مدنی 3  337k

1223054.pdf
View Download
حقوق مدنی 7  441k
1223055.pdf
View Download
حقوق سازمانهای بین الملی  286k
1223056.pdf
View Download
حقوق تجارت 3  333k
1223059.pdf
View Download
حقوق مدنی 8  361k
1223060.pdf
View Download
ادله اثبات دعوی  311k
1223061.pdf
View Download
حقوق تجارت 4  337k
1223062.pdf
View Download
حقوق تطبیقی  275k
1223063.pdf
View Download
حقوق بیمه  259k
1231001.pdf
View Download
مبانی علم سیاست  349k

نوع مطلب : نمونه سوالات امتحانی، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


آگـــهی اســـتخدام به ســـبک ایرانــی

نوع مطلب : نمونه سوالات امتحانی، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


نمونه سوالات دانشگاه  پیام نور آزمون ارشد استخدامی خلاصه همه چی

به قسمت آرشیو مراجعه فرمایید

نوع مطلب : نمونه سوالات امتحانی، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


سوالات فقه و مبانی{لمعه دمشقیه}

 

3- « صحت سلب » ، علامت معنی . . . . . است .
۱ ) حقیقی
۲ ) مجازی
۳ ) تعینی ( تخصصی )
۴ ) عرفی ( عرف عام )

۴- اگر متصرف ، اقرار به مالكیت سابق مدعی كند ، تكلیف چیست ؟
۱ ) بسته به نظر قاضی در هر مورد است .
۲ ) ملك از متصرف ، خلع و به مدعی داده می شود .
۳ ) طبق قاعده ید ، متصرف ، مالك شناخته می شود .
۴ ) ملك ، به مدعی داده می شود ، هرگاه متصرف نتواند انتقال آن ملك را به خود ، اثبات نماید .

۵- در صورت شك در مشروعیت تصرف ذوالید ، حكم چیست ؟
۱ ) استحصاب عدم مالكیت جاری است .
۲ ) اصل عدم مشروعیت منشا تصرف ، جاری است .
۳ ) طبق قاعده ید ، حكم به مالكیت متصرف داده می شود .
۴ ) در صورتی كه منشا تردید ، احتمال غصبیت باشد ، استصحاب عدم مالكیت و در غیر این صورت ، قاعده ید حاكم است .

۶- امارات ، مثبت آثار و لوازم متعلق خود می باشند ؟
۱ ) آری
۲ ) خیر
۳ ) تنها مثبت آثار شرعی متعلق خود می باشند .
۴ ) به جز لوازم عقلی ، مثبت كلیه لوازم دیگر متعلق خود می باشند .

۷- احكام وضعی احكامی می باشند كه :
۱ ) مستقیما با افغال مكلفین مربوط هستند .
۲ ) مستقیما با افعال مكلفین مربوط نیستند .
۳ ) به وسیله قانونگزار ، تایید و امضاء شده اند .
۴ ) قانونگزار در وضع آنها دخالت داشته است .

۸- مقصود از « لوازم » در جمله « اذن در شیء اذن در لوازم آن است » ، كدام است ؟
۱ ) لوازم عادی
۲ ) لوازم ذاتی
۳ ) لوازم عقلی
۴ ) كلیه لوازم

۹- نسبت قاعده ید با استصحاب عدم مالكیت ، چیست ؟
۱ ) تخصیص
۲ ) تعارض جزیی
۳ ) تعارض ظاهری
۴ ) تعارض كلی

۱۰- الزام و ممنوعیت در قانون ، از احكام . . . . است .
۱ ) امضایی
۲ ) تاسیسی
۳ ) وضعی
۴ ) تكلیفی

۱۱- در خصوص تردید در مبلغ دین ، كدام اصل حاكم است ؟
۱ ) اصل اشتغال
۲ ) اصل استصحاب بقاء دین
۳ ) هیچ اصلی جاری نیست
۴ ) اصل برائت ، نسبت به مازاد بر قدر متیقن

۱۲- صیغه و ماده امر ، به اعتقاد مشهور اصولیین ، حقیقت در كدام معنی است ؟
۱ ) در مطلق طلب
۲ ) در الزام و وجوب
۳ ) در رخصت و اذن
۴ ) در قدر مشترك میان سه معنی یادشده

۱۳- در تعارض میان اصل استصحاب و اصل تخییر ، كدام یك مقدم است ؟
۱ ) استصحاب ، مقدم است .
۲ ) اصل تخییر ، حاكم است .
۳ ) استصحاب وجودی ، مقدم و استصحاب عدمی ، موخر از اصل تخییر است .
۴ ) استصحاب حكم عقل ، مقدم و استصحاب حكم شرع ، موخر از اصل تخییر است .

۱۴- تفاوت معنی در میان دو واژه « اذن و اجازه » چیست ؟
۱ ) اجازه ، تنها در موافقت با اعمال حقوقی است اما اذن ، اعم از آن است .
۲ ) اذن ، موافقت قبلی و اجازه ، موافقت بعدی صاحب حق است .
۳ ) اجازه ، اعم از اذن است .
۴ ) تفاوتی نیست .

۱۵- تخصیص عام وسیله مفهوم ، ممكن است ؟
۱ ) مفهوم ، نمی تواند منطوق عامی را تخصیص دهد .
۲ ) تنها مفهوم اولویت ، می تواند مخصص عام واقع شود .
۳ ) مفهوم ، در صورت حجیت ، می تواند مخصص عام واقع شود .
۴ ) مفهوم مخالف ، مخصص عام نیست اما مفهوم موافق ، می تواند مخصص عام واقع شود .

۱۶- لوازم ذات عقد چیست ؟
۱ ) آثار شرعی مترتب بر عقد .
۲ ) آثاری كه از عقد ، انفكاك ناپذیرند .
۳ ) آثاری كه در صورت اطلاق عقد ، بر آن مترتب می شوند .
۴ ) آثاری كه متعاقدین نسبت به ترتب آنها بر عقد ، تصریح كرده باشند .

۱۷- اگر در قرارداد استخدامی كسی ، قید شود كه : « به اختلافات محتمله ناشی از این قرارداد ، دادگاه رسیدگی خواهد كرد . » ، كدام دادگاه صلاحیت خواهد داشت ؟
۱ ) دادگاه اداری
۲ ) دادگاه صنفی
۳ ) دادگاه صلاحیتدار دادگستری
۴ ) دادگاهی كه طرفین بر آن ، توافق خواهند كرد .

۱۸- در تعارض میان اصاله الصحه و اصل استصحاب مخالف ، كدام یك مقدم است ؟
۱ ) اصاله الصحه ، بر استصحاب مخالف ، مقدم است .
۲ ) اصل استصحاب بر سایر اصول عملیه ، مقدم است .
۳ ) در تقدم هر یك از این دو اصل ، رابطه سببیت و مسببیت باید لحاظ گردد .
۴ ) در مورد عقود ، اصاله الصحه ، مقدم و در ایقاعات ، اصل استصحاب تقدم خواهد داشت .

۱۹- اجمال مخصص متصل ، موجب اجماع در عام می شود ؟
۱ ) تنها در عام بدلی ، موجب اجمال عام می شود .
۲ ) تنها در عام استغراقی ، موجب اجمال عام می شود .
۳ ) موجب اجمال عام می شود .
۴ ) موجب اجمال عام نمی شود .

۲۰- اصاله الحقیقه ، در چه مواردی كاربرد دارد ؟
۱ ) در موارد تردید در منظور گوینده میان معنی حقیقی و مجازی یك لفظ .
۲ ) در موارد تردید در تشخیص معنی حقیقی و مجازی كه از یك لفظ اراده می شود .
۳ ) در موارد تردید میان معنی لغوی و معنی عرف ( عرف عام ) یك لفظ .
۴ ) در موارد تردید میان معانی متعدد از الفاظ مشترك

 

نوع مطلب : نمونه سوالات امتحانی، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
( کل صفحات : 2 )    1   2   
درباره وبلاگ


دانلود رایگان نمونه سوالات + مقالات + آموزش كامپیوتر و اینترنت ، آهنگ جدید خوانندگان ، سوالات امتحانی ، اختبار ، استخدامی و آموزش حقوقی دانشگاه پیام نور و ...

مدیر وبلاگ : وفادار و قانونمند
مطالب اخیر
موضوعات
نظرسنجی
شما از 20 چه نمره ای به سایت میدهید ؟جستجو

آمار وبلاگ
کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :